Privacy Policy

Definicje

1. Administrator – oznacza EVIP Centrum sp. z o. o., ul. Grzybowska 4/217 , 00-131
Warszawa.

2. Dane osobowe – oznacza wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
technologii.

3. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności.

4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
https://www.evip.com.pl.

6. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis.

Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do funkcjonowania Serwisu, a także informacje o aktywności Użytkownika
w Serwisie.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych
technologii) są przetwarzane przez Administratora. Dane są przetwarzane w celu świadczenia
usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych
w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych (podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są
przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności
i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane są przetwarzane w celu ewentualnego
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit
f RODO). Dane są przetwarzane w przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-
mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub
inną zawartą z nim umową (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej
do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.) Dane są przetwarzane w celach
marketingowych Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników
w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów
marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj.
reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – przetwarzanie danych
osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
zainteresowaniom Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane
osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych
technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników
reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.
Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach
marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko

pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na
wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację
przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności
poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach
przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Więcej o polityce
cookies.

3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, prowadzenie innego rodzaju
działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych
osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy o świadczenie usługi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań
zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego
funkcjonalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter,
Google+, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu,

w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami
za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych (podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na promowaniu własnej marki oraz
budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.)

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych
osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane
i planowanym terminie ich usunięcia;

2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności
lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje,
jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
zebrane;

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje
dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła
zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych
(np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie
danych);

6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje
dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich
odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu
podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości
zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której
dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą,
może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych
lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien
zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której
dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której
dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

1. w formie pisemnej na adres: EVIP Centrum sp. z o. o., ul. Grzybowska 4/217, 00-131
Warszawa

2. za pomocą formularza kontaktowego

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.
w szczególności:

1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi,
aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera
zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne,
itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy
o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od
jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje
wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-
mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem
zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć
otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-
mail).

Odbiorcy danych osobowych

Tylko administrator.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego

podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich
środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego lub adresu
korespondencyjnego EVIP Centrum sp. z o. o., ul. Grzybowska 4/217 , 00-131 Warszawa.

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.